خدمات مشاوره
ارزیابی و صدور گواهینامه
خدمات آزمون قطعات و مجموعه ها
خدمات آموزش

ارزیابی و صدور گواهینامه

شرکت متافن با بهره گیری از پشتوانه شریک تجاری خود (ISA Rail) در تمامی سرفصل های صنایع ریلی ، قابلیت و صلاحیت قانونی ارزیابی شخص ثالث و صدور گواهینامه های کیفیت قطعات یا انطباق سیستم های مختلف را در داخل کشور فراهم آورده است . 
زیرساخت ها
سیستم علائم
انرژی در سیستم های ریلی
نقلیه ریلی (قطار)
سیستم های جاسازی شده
ایمنی IT و نرم افزار
دریافت کاتالوگ